LAGLEDERHÅNDBOK 2015 – YNGRES
Lagleder har ansvaret for:
ADMINISTRASJON
– Administrere laget sammen med trener, samt forholdet mellom spiller / foresatte og trener
– Lage spillerliste. Mal for denne finner du her:navneliste lag (Dette formatet skal benyttes.)  Spilleliste
   sendes post@sl-yngres.no
– Påmelding til serie til Ken Ingvaldsen ken@ov13.no
– Motta og levere ut giro for treningsavgifter og medlemskap Alliansen ved sesongstart
– Ha ansvaret for drakter og førstehjelpsutstyr, ved behov for supplering kontakt materialforvalter
   Mathias Engebakken – mathiasengebakken@gmail.com
– Ansvar for at spillere 14 år og eldre stiller på dommerkurs og informere dem om at de kan bli
   kontaktet gjennom sesongen for dømming av kamper. Dette er obligatorisk for denne gruppen,
   for 13-åringer er det frivillig.
– Formidle terminlister til foresatte – dette finner du her
– Avtale tidspunkt for kamp med motstander hvis dette ikke er fastsatt. Opplysninger om lagenes
   kontaktpersoner finnes i terminlista.
– Ansvar for å bemanne lagets kioskvakter og informere om rutiner – se kioskinstruks her
– Sørge for at utlevert utstyr blir innlevert i rengjort stand etter sesongslutt
CUP
– Påmelding til cuper. Når giro/link til giro mottas sendes denne til  post@sl-yngres.no
   (Yngres betaler påmeldingsavgift til to cup’er pr. lag ut over egen cup. For øvrig dekkes ingen utgifter
   i  forbindelse med cup.)
HJEMMEKAMPER
– Skaffe dommer til hjemmekamper. Dommer lista finner du her
– Ta i mot gjestende lag og dommere ved hjemmekamper, anvise garderober
– Skrive kampkort før kamp (gjelder 14 år og eldre) ü Klargjøre matchball
– Oppgjør med dommer etter kamp: 5-er kr 100, 7/9-er kr 200 og 11-er kr 300 Dommerkvittering
skrives ut og tas med på kampen. Dommer leverer denne i kiosken og får oppgjør der. Kvitteringen
   finner du her
– Dommerregning kretsdommere skal skannes og sendes post@sl-yngres.no så snart som mulig, alternativ leveres Eli Hoff, Orevegen 5 Hov Syd
– Ansvar for at bane og garderobe ryddes etter kamp
– Påse at garderobenøkler er i dørene og ytterdør blir låst etter trening/kamp
– Etter kamp: gi konstruktiv tilbakemelding til dommer
BANER
– Banefordeling legges ut på hjemmesidene her
– All informasjon om stenging av baner legges ut på hjemmesida her
– Treningstider i gymsalen tildeles av skolen, ikke Yngres.
FORSIKRING
– Se eget punkt under hovedmeny.
SØNDRE LAND YNGRES FOTBALL SKAL:
– Gjennomføre trenersamlinger i regi av sportslig leder
– Gjennomfører dommerkurs og oppdaterer dommerlister som legges på hjemmesida
– Fordele baner/treningstider som legges på hjemmesida. Ansvarlig  lagrime@online.no
– Betaler påmelding på to cup ‘er utenom vår egen
   ALLE andre utgifter (leie av storhall/baner til trening/treningskamper m.m)
   vedrørende  laget som ønskes dekket må tas opp skriftlig med styret.
   Lagene må selv betale kostnader til sesongavslutninger.
– Det gis kun godtgjørelse til trener med trenerkurs og lagledere på lag fra og med småjente/gutt
   og oppover, beløpene er avhengige av vår økonomiske situasjon til en hver tid.